کد مطلب: 16424 تعداد بازدید: ۵۲۵

1394/07/28 جلسه چهارم

چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴

جلسه چهارم  28/07/94

توبه چيست؟ چه ماهيتي دارد؟ جايگاه توبه در نظام فكري، عبادي كجاست؟

ماهيت توبه: توبه به معناي بازگشت است اين معني لفظي توبه است.

آيا هر بازگشتي توبه است؟

اولين ويژگي توبه كه ماهيت آن را شكل مي دهد انقلاب روحي است، اما هر انقلاب روحي توبه نيست.

انقلاب روحي كه در راستاي تعالي باشد توبه است .

چون در رسيدن به مسير تعالي احتمال انحراف از مسير هست

يا مسير خلاف رشد طي شود پس بازگشت لازم است .

توبه امكان در مسير قرار دادن ونگه داشتن در مسير را مي دهد.

چرا در مساله توبه لفظ به كار مي رود اما انقلاب روحي تعبير مي شود و گفته مي شود انقلاب روحي كافي نيست

ولفظ ( برزبان جاري شدن ) وعمل هم لازم است؟

نكته اول: ظواهر مقدمه ي ورود به باطن هستند

به اين نيت ظاهر اصلاح شود كه باطن را اصلاح كند

نكته دوم: همان گونه كه روح وظايفي دارد جسم هم وظيفه دارد

مباني توبه : سه مورد است

1-حركت جوهري: اگر بخواهيم انسان باشيم بايد سلوك داشته باشيم

اگر در مسير تعالي قدم برنداريم نقطه افتراق خود و حيوان را كه عقل واراده است از دست مي دهد .

توبه اولين منزل سلوك است ( از لحاظ رتبه اي نه زماني ومكاني )

در تعريف توبه دو ركن وجود دارد 1. حركت 2. در مسير بودن در مسير سلوك هيچ گاه توبه كنار نمي رود.

2-مركب بودن انسان: خودداني و خود عالي

حالا دو حالت به وجود مي آيد 1. رشد در حالت عادي وغير عادي

غير عادي دو حالت دارد 1. عالي عليه داني كه مي شود توبه 2. داني عليه عالي كه مي شود گناه

اسلام توصيه مي كند خودداني وعالي بايد هم زمان رشد كند

در حالت غير عادي كه عالي عليه داني قيام مي كند توبه پيش مي آيد يا خود داني عليه خود عالي قيام مي كند و گناه پيش مي آيد

3-اختيار: مقدمه وضرورت سلوك است انتخاب بين راه خوب وبد مقدمه كمال است اگر اختياري نباشد توبه هم وجود ندارد.

مراحل يا انواع توبه:

نوع اول: از معصيت است به اطاعت مثل توبه عموم مردم

نوع دوم: ترك اولي به اولي كه مي شود توبه خواص  ( ترك نافله صبح ، قضاي نافله شب )

نوع سوم : از غير خدا به خدا ( اخص الخواص ) مثلا كسي جلوي پيامبر غيبت كند

چرا معصومين توبه مي كردند؟

معصومين به مقام قاب قوسين رسيده اند . توبه براي ائمه رفعي وبراي ما دفعي است

ودليل ديگر تفاوت جايگاه ائمه با انسان هاي ديگر است.

شرايط توبه: اگر نباشد توبه امكان پذير نيست

شرايط امكان توبه : 1. شدت عمل ( متناسب روح شديد باشد ) 2. صاف بودن روح 3. زمان

صاف بودن عمل وشدت عمل رابطه مستقيم دارند شدت عمل متناسب خود فرد است .

زماني بايد توبه كرد كه گناه رسوخ نكرده باشد گذشت زمان توان مبارزه را از دست مي دهد بهترين زمان براي توبه جواني است

توبه را نمي توان به تاخير انداخت.

شرايط تحقق توبه : ا. پشيماني وعزم بر عدم تكرار 2. دنبال جبران برآيد حق الله وحق الناس ادا شود 3. قبل از مرگ باشد

توبه شروط كمال هم دارد

نكته 1. عمل توبه كننده نزد خدا محبوب تر است در اينجا قضاوت روي اعمال است نه خود شخص.

نكته 2 . انسان توبه كننده اخلاص دارد اخلاص در توبه قطعي است در تسبيح ممكن است اخلاص نباشد

خداوند هم گناهان توبه كننده را مي بخشد هم حسنه به او مي دهد.

نكته 3. در توبه باز است مانند حر كه روز عاشورا باز مي گردد، در توبه هميشه باز است وكسي حق ندارد

خود را بالاتر از ديگران بداند از كجا معلوم كه شخص توبه نكند واين همان درس توبه است