کد مطلب: 16548 تعداد بازدید: ۶۷۳

1394/08/05 جلسه پنجم

یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴

جلسه پنجم 1394/08/05

بزرگی وبزرگواری روح:

کسی که دارای همت است روح بزرگ دارد.زیراکمال جویی امری فطری است.واگرکسی جویای کمال نباشدبافطرت خودمقابله میکند؛پس انسان جویای کمال سمت همت می رود.

 

بزرگواری روح چیست؟

اگربه بزرگی جهت الهی وانسانی بدهیم بزرگواری است.بزرگواری همان کرامت وعزت نفس است.پس بزرگواری جهت یافته بزرگی است وهربزرگی،بزرگوارنیست.

 

نكته۱:بزرگواری روح ریشه عزت نفس است.انسان بزرگوارنفس خودرامغتنم می دارد.

 

نکته۲:بزرگواری روح نقطه مقابل دنائت وپستی است.ریشه همه گناهان عزیز نداشتن نفس است.تاکیدقران ومعصومین به داشتن عزت نفس به این دلیل است که عزن نفس ریشه ی اخلاق است

 

نکته۳:مرز خودبینی وغروروکرامت نفس بسیارباریک است.

 

نکته۴:بزرگواری روح عامل به سختی انداختن جسم است .تن پروری باعزت نفس تعارض دارد.

 

 بحث دوم.:هجرت وجهاد

 

اهل جهادوهجرت بودن نمونه ای ازبزرگواری روح است.اسلام قائل به رشداست وازطرفی واقع بین است منکرموانع رشدنیست.وتسلیم شدن دربرابرموانع را نمی پذیرد.

راهکارجهادبرداشتن مانع وراهکارهجرت عبورازمانع است.هجرت وجهاددوپایه اصلی دین اسلام است.حرکت به سمت تعالی برای ماسرمایه است.باسکون نمی توان ایمان راتوسعه وحفظ کرد.لازمه آن هجرت وجهاداست.

جهاد:برداشتن موانع درمسیرتکامل است بنابرین جهادباآزادی غرابت دارد.

جهاد دونوع است:

۱_ جهادبانفس ( باطنی)که همان جهاداکبراست.

۲_ جهادظاهری که خوددوگونه است؛ جهاددرصحنه نبردوجهاددرزمان صلح(مانندمبارزه باسنت های غلط)

هجرت:یعنی حرکت کردن ودوری گزیدن ازچیزهایی که مانع رشداست.

 

انواع هجرت :

 

1_ظاهری (انتقال ازمکانی به مکان دیگر). ۲_سیروسلوک

محیط عذری برای گناه

نکته ۱_جهادوهجرت درهمه زمانهابایداجراشودچون همیشه مانع هست.

جبرمحیط ، عذری برای گناه نیست

نکته ۱_جهادوهجرت درهمه زمانها بایداجراشودچون همیشه موانع رشدوجوددارد.

2- هجرت وجهاددرکناریکدیگرندوابعادآن هم همزمان است واین نشان دهنده جامعیت اسلام است

نکته ۳_جهادبرهجرت تقدم رتبی دارد.اولین وظیفه مادرمواجه موانع اجتماعی اصلاح در جامعه است.

 نکته ۴_مقدمه هجرت وجهادآگاهی وشناخت است

نکته۵_ایمان باجهادوهجرت رابطه متقابل دارد

نکته ۶- جایگاه نیت درجهادوهجرت