کد مطلب: 20311 تعداد بازدید: ۴۳۹

انواع شخصیت ها از نظر کیفیت های حسی، افرادلمسی

چهارشنبه ۲۹ دى ۱۳۹۵

افراد لمسی

این افراد بیشتر به کیفیت های لمسی توجه می کنند از آنچه لمس کرده اند، بیشتر حرف می زنند،

هیجان شان خیلی کم است و خیلی آرامند حتی یک نوع رخوت و سستی را می توان در آنها دید،

احساس آنها از دیگران عمیق تر است.

افراد لمسی در گفتگوهایشان از کلمات: "احساس می شود"، "تماس می گیرم"و امثال آن زیاد استفاده می کنند،

آرام و سنگین صحبت می کنند.

 

کیفیت گفتگو با افراد لمسی

در برخورد با این افراد باید آنها را در آغوش گرفت، دستانشان را به گرمی فشرد و دست تحسین و صمیمیت بر پشتشان زد.