کد مطلب: 20383 تعداد بازدید: ۴۵۳

انواع شخصیت ها از نظر کیفیت های حسی، افرادبصری

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

بصری ها، افرادی هستند که بیشتر به کیفیت های دیداری توجه دارند و تصاویر برای آن ها بیشتر جلب نظر می کند

و از آنچه که دیده اندبیشتر صحبت می کنند. سریع صحبت می کنند.

از حرکات دست، بسیار استفاده می کنندو سعی می کنند سخنان خود را با حرکات، به تصویر بکشند

.در مکالمات خود عبارات "به نظر می رسد" و "تصور می شود" و نظایر آن را به کار می برند.

لحن صدای آنها اغلب تیزاست.

کیفیت گفتگو با افراد بصری

با بصری ها باید پرشورتر و پرهیجان تر بود،

برای صحبت کردن با این افراد، حرکات مهمتر از کلام، یا تغییر لحن و طنین است.

بهتر است از حرکات دست و چهره، بهره ببریم.

با یک فرد بصری، باید سریعتر صحبت کنیم و مقصود خود را زودتر اعلام کنیم