کد مطلب: 20423 تعداد بازدید: ۲۹۷

مرگ آگاهی شهدا از دیدگاه آیات و روایات

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

واژه مرگ  از مفاهیم عام و روشنی است که در منطق قرآن به عنوان یک امر وجودی و دریچه‌ای در انتقال انسان از جهان فانی به عالم باقی است. مرگ به عنوان یک حقیقت عینی دارای آثاری است که آگاهی ازآن انسان را در جهت تحصیل مرگ جمیل ( شهادت ) برمی‌انگیزد.

لذا در این تحقیق باتکیه برآیات و روایات، به روش توصیفی و کتابخانه‌ای به گردآوری اطلاعات درجهت بررسی مفهوم مرگ و مرگ‎‌آگاهی، جایگاهواهمیتشهادتازنگاهدینی،شناساییبهتریننوعمرگوایجادبینشوگرایشدر افراد درجهت کسبسعادت از طریق ذکر عوامل وآثار پرداخته شده است.

آنچه از تحقیق حاضر حاصل آمده این است که مرگ‌آگاهی به عنوان نوعی امتیاز برای انسان نسبت به پایانی محتوم که غفلت و نسیان از آن مانع دستیابی به کمال و سعادت است. لذا عواملی چون: فطرت، تقوای الهی، حجت الهی و انسان کامل، عبرت از تاریخ، اعتقاد به مبدا و معاد، مخالفت با هوای نفس، پرهیز از آرزوهای طولانی در کسب آگاهی نسبت به مرگ ( خصوصا رؤیت آن در زندگی شهدا) نقش داشته، و دارای تاثیراتی چون: تغییر بینش، رغبت بر  عمل صالح و بااخلاص، آرامش و تامین بهداشت روانی، سرگردان نشدن و هدفمندی حرکت، ظهور صفات کمال و فضائل اخلاقی، دوری از ستم وبی عدالتی و.... می‌باشد.

 

کلمات کلیدی: مرگ، مرگ‌آگاهی، شهید، عوامل، آثار