کد مطلب: 21164 تعداد بازدید: ۳۴۴

فن ترجمه26

دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶

نکته 26:

دانستيم برای برقراری ارتباط لفظی بين دو عبارت در زبان فارسی و عربی از کلمات ربطی استفاده می­شود.

يک مترجم خوب بايد معادل­های صحيحی برای اين کلمات بيابد و از آنها به درستی استفاده کند؛

بطوری که متن ترجمه شده از نظر لفظ و معنی صحيح باشد.

با دو حرف ربط «إنَّ و أنَّ» که معادل حرف ربط «که» در زبان فارسی هستند، آشنا شديم.

اين دو حرف گاهی با حروف ديگری ترکيب شده و معنای ربطی جديدی پيدا می­کنند. برای مثال:

 

«إنَّ و أنَّ + مای کافه» به معنای «تنها، فقط، بلکه» بکار می­روند. مانند «إنَّما اللهُ واحدٌ».

«ک+إنَّ= کأنَّ+ ما= کأنَّما» به معنای گويی، مثل اينکه. «إنَّ علياً ما جاءَ کأنَّه مريضٌ».

«الاّ+ أنَّ، غير + أنَّ= الاّ أنَّ، غير أنَّ» به معنای جز اينکه، اما، با اين تفاوت که. مانند «هذا القول منيّ الاّ أنَّه مرفوضٌ».

«ل+ أنَّ= لأنَّ» به معنای برای اينکه، چون، زيرا. مانند «ذهبتُ لزيارة صديقتي لأنَّها مسافرةٌ».

«رغمَ أنَّ» به معنای با  وجود اين که، هر چند که. «استيقظتُ متأخِّراً رغم أنّني نمتُ مبکراً». 

«حيثُ إنَّ» به معنای چون، زيرا. مانند «العلمُ مفيدٌ للانسان حيث إنَّه جاهلٌ».

«من حيثُ إنَّ» به معنای از آنجا که، از اين رو که. مانند «من حيثُ إنَّه معلم يقولُ هکذا».

«مع أنَّ» به معنای با اينکه. مانند «مع أنَّه معلمٌ مجتهدٌ لم يَدرُس».

 

تمرين 26: عبارات فارسی را به عربی و عبارات عربی را به فارسی برگردانيد.

القدس لا تَهُمُّ العرب وحدهم وإنّما تهمُّ المسلمين والمسيحيِّين في العالم كلِّه .

المُهمُّ أنَّنا نعيشُ في مجتمعٍ اسلاميٍّ. کأنَّ فصل الدراسيِّ قد انتهَتْ.

رغم صعوبة الدّراسة غير أنَّها مرضيَّةٌ عند الله. من حيثُ أنَّه ذکيٌّ أصبَحَ دکتُوراً.

مع أنَّها درسَت کثيرا لم تنجح في حياتها العائليَّة.

با اينکه علی نویسنده خوبی است نمی­نويسد. مشرکان از آنجايی که بت پرست بودند، از سخنان پیامبر (ص) تعجب کردند.

فاطمه خيلی درس می­خواند زيرا درس خواندن را دوست دارد. زينب با وجود اينکه پرستار است،

به بیمارستان نمی­رود. آقای محمدی چندين کتاب نوشته اما آنها را چاپ نکرده است.

نماينده مجلس چنان سخن می­گفت گويی از ماجرا خبر ندارد.

المفردات: کلمات

«لا تَهُمَّ: اهميت نمی­دهد/ نعيشُ: زندگی می­کنيم/ قد انتهَت: تمام شده است/

صعوبة: سختی/ الدراسة: تحصيل کردن/ مرضيّة عنها: راضی است از آن/ ذکي: باهوش/

لم تنجَح: موفق نشد/ تعَجَّبَ: تعجب کرد/ پرستار: مُمرِّضة/ بيمارستان: المستشفَی/

چاپ نکرده: لم يَنشُر/ نماينده مجلس: نائب المجلس الشوری/ خبر ندارد: لا يعرف، لم يبلُغهُ الخبر»