کد مطلب: 22926 تعداد بازدید: ۶۲۸

تاثیر آرامش مادر بر تربیت کودک

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
 

   چکیده تحقیق حاضر به بررسی تأثیر آرامش مادر در تربیت کودک پرداخته است.

آرامش به معنای سکن و حالت نفسانی همراه با آسودگی خاطر است. نقش مادر در فراهم کردن آرامش و ایجاد فضای سالم برای رشد و تربیت کودک، بسیار موثر است.

   اگر مادران آرامش را برای خود و خانواده فراهم کرده باشند، فرزندان آنها از رشد شخصیتی سالم برخوردار خواهند بود و دچار ناسازگاری های اخلاقی و روانی نمی شوند.

   واژه های امنیت، سلام، آسایش، و تسکین، سکون… در  افاده مفهوم آرامش روحی و اطمینان خاطر مشترکند و واژه های پریشانی، اضطراب، استرس، فشار روانی و قلق در مقابل آرامش به کار می رود.

   نقش زن در ایجاد آرامش خانواده از مهمترین عوامل رشد و سلامت خانواده شناخته شده است. خاستگاه آرامش خداوند و جایگاه آن قلب انسان است. عواملی که در آرامش مادر موثر است عبارت انداز: ایمان به خدا، یاد خدا، بردباری و شکیبایی، توکل برخدا، و فرزندداری.

   مادر با کسب آرامش می تواند در حیطه های مختلف تربیتی کودک اثرگذار باشد از جمله: حیطه های روانی و روحی مانند: احساس تکیه گاه و امنیت، اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری و حیطه  های اخلاقی و رفتاری مانند: عدل مساوات، وفای به عهد، راستی و حسادت.

واژگان کلیدی: آرامش- مادر- تربیت- تأثیر- کودک